สมพ.7 ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนฯ ณ รร.ท่าเกษมพิทยา จ.สระแก้ว

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) พร้อมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ณ โรงเรียนท่าเกษมพืทยา จังหวัดสระแก้ว ในการนี้ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน ที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ติดตามฯ ในครั้งนี้เป็นอย่างสูง