26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยประเทศไทได้ยึดถือปฏิบัติ และยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ในการเข้าร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด มาตั้งแต่ 2530 จนถึงปัจจุบัน

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึุกษาธิการ ได้กำหนดกรอบแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งเป็นการสร้างการสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการสร้างพื้นที่ปลอดภัย (Save Zone) ตลอดจนป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อลดคนหน้าใหม่ (์No New Face) ไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ภายใต้กรอบแนบคิดและคำขวัญที่กำหนดคือ “SAVE ZONE NO NEW FACE พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด”

สาร_compressed