นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.7 มอบหมายให้กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นำโดยนายโอฬาร ขยันการนาวี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ พร้อมด้วยนายปัญจพัฒน์ พัฒน์ญานนท์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จังหวัดนครนายก ในการนี้ขอขอบคุณนางณัฐพร แสงศศิธร รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรในโรงเรียนที่ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกการนิเทศ ติดตามฯ ในครั้งนี้เป็นอย่างสูง