ประชุมผู้บริหารการศึกษา สพม.7 ครั้งที่ 4/2563

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.7 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด สพม.7 ครั้งที่ 4/2563 โดยมี ดร.บุณยกุล หัตถกี รองผอ.สพม.7 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์และบุคลากรในสังกัดฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7