“นิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาทางไกลฯ โรงเรียนท่าเกษมพิทยา”

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ ระยะที่ 2 การทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อช่วยเหลือ แนะนำ ให้คำปรึกษา สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาทางไกล ณ โรงเรียนท่าเกษมพิทยา จ.สระแก้ว ในการนี้ขอขอบคุณ นายสาณิศ ภูมิเรศสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรในโรงเรียน ที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่นิเทศ ติดตามฯ ในครั้งนี้เป็นอย่างสูง