แผนปฏิบัติโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา สพม.7
30 พฤศจิกายน 2562  [อ่าน : 39]
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
12 กรกฎาคม 2562  [อ่าน : 357]
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
12 กรกฎาคม 2562  [อ่าน : 294]
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
12 กรกฎาคม 2562  [อ่าน : 292]
มาตรการป้องกันการรับสินบน
12 กรกฎาคม 2562  [อ่าน : 305]
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
12 กรกฎาคม 2562  [อ่าน : 308]
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม
12 กรกฎาคม 2562  [อ่าน : 319]
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
12 กรกฎาคม 2562  [อ่าน : 299]
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
12 กรกฎาคม 2562  [อ่าน : 317]
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
12 กรกฎาคม 2562  [อ่าน : 304]
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
12 กรกฎาคม 2562  [อ่าน : 280]
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
12 กรกฎาคม 2562  [อ่าน : 47]
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
12 กรกฎาคม 2562  [อ่าน : 52]
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
12 กรกฎาคม 2562  [อ่าน : 42]
หลักเกณ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
12 กรกฎาคม 2562  [อ่าน : 48]
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
12 กรกฎาคม 2562  [อ่าน : 50]
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
12 กรกฎาคม 2562  [อ่าน : 42]
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
12 กรกฎาคม 2562  [อ่าน : 54]
รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการ
12 กรกฎาคม 2562  [อ่าน : 47]
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2561
12 กรกฎาคม 2562  [อ่าน : 60]
  แสดงหน้า 1 [2]   
 เครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7

60 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 037-210543 โทรสาร 037-210541 email :spm7.2560@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบ [spm7.2560@gmail.com]