สหวิทยาเขต สพม.7 

 
ลำดับ รหัสโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด ผู้บริหาร เครือข่าย ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน
1 26012001 เมืองนครนายก นายบัณฑิต  โชคถนอมจิตต์ เครือข่ายขุนด่านปราการชล เล็ก 96
2 26012002 นครนายกวิทยาคม นายเพ็ญศักดิ์   แจ้งเหตุผล เครือข่ายขุนด่านปราการชล ใหญ่พิเศษ 2738
3 26012003 นวมราชานุสรณ์ นายสมโภช   อินทปัญญา เครือข่ายขุนด่านปราการชล กลาง 745
4 26012004 ปิยชาติพัฒนา นางสาวสุภาภรณ์   เพาะบุญ เครือข่ายขุนด่านปราการชล กลาง 643
5 26012005 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นายประชุม บำรุงจิตร์ เครือข่ายขุนด่านปราการชล เล็ก 215
6 26012006 ปากพลีวิทยาคาร นางนรีรัตน์  ย่างเล้ง เครือข่ายขุนด่านปราการชล เล็ก 482
7 26012007 บ้านนา "นายกพิทยากร" นางสาวนิติพร  เนติ เครือข่ายบ้านนา - องครักษ์ ใหญ่ 2081
8 26012008 เขาเพิ่มนารีผลวิทยา นายจรุญ  ทองอินทร์ เครือข่ายบ้านนา - องครักษ์ เล็ก 261
9 26012009 เลขธรรมกิตติ์วิทยาคม น.ส.สุภาภรณ์   เพาะบุญ เครือข่ายบ้านนา - องครักษ์ เล็ก 246
10 26012010 องครักษ์ นายองอาจ   พุ่มมี เครือข่ายบ้านนา - องครักษ์ ใหญ่ 1528
11 26012011 ภัทรพิทยาจารย์ นายไพรัตน์   บำรุงจิตต์ เครือข่ายบ้านนา - องครักษ์ เล็ก 348

 

 เครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7

60 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 037-210543 โทรสาร 037-210541 email :spm7.2560@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบ [spm7.2560@gmail.com]