สหวิทยาเขต สพม.7 

ลำดับ รหัสโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด ผู้บริหาร เครือข่าย ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน
1 27012003 สระแก้ว นายสุวรรณ   ทวีผล เครือข่ายวังบูรพา ใหญ่พิเศษ 3009
2 27012007 ท่าเกษมพิทยา นายสาณิศ  ภูมิเรศสุนทร เครือข่ายวังบูรพา กลาง 700
3 27012001 คลองหาดพิทยาคม เรือโทสุวัฐ  แก้วเมฆ เครือข่ายวังบูรพา กลาง 1080
4 27012002 วังน้ำเย็นวิทยาคม  นายชานันท์   ประภา เครือข่ายวังบูรพา ใหญ่ 2138
5 27012005 วังหลังวิทยาคม นางอุบลรัตน์   ศรีษะเกตุ เครือข่ายวังบูรพา เล็ก 496
6 27012011 วังสมบูรณ์วิทยาคม นางจุฑามาส   เทพหัสดิน ณ อยุธยา เครือข่ายวังบูรพา กลาง 772
7 27012012 วังไพรวิทยาคม นางวรรณวนา   พิทักษ์สงคราม เครือข่ายวังบูรพา เล็ก 291
8 27022008 ตาพระยา นายประชุม   เจริญมาก เครือข่ายปิ่นมาลา กลาง 1261
9 27022003 ทัพราชวิทยา นายวิษณุ  เกิดในกล้า เครือข่ายปิ่นมาลา กลาง 877
10 27022007 ซับม่วงวิทยา นายจำเนียร   พวงแก้ว เครือข่ายปิ่นมาลา เล็ก 364
11 27022006 ร่มเกล้าวัฒนานคร นายชัยทัศน์   จ้องสกุลวงษ์ เครือข่ายปิ่นมาลา เล็ก 379
12 27022002 อรัญประเทศ นายประสาน   เลือดทหาร เครือข่ายปิ่นมาลา ใหญ่ 2116
13 27022005 คลองน้ำใสวิทยาคาร นางสุมาลี   รามฤทธิ์ เครือข่ายปิ่นมาลา กลาง 504
14 27022009 ทัพพระยาพิทยา นายวันชัย   ผลสมบูรณ์ เครือข่ายปิ่นมาลา กลาง 1047

 

 เครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7

60 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 037-210543 โทรสาร 037-210541 email :spm7.2560@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบ [spm7.2560@gmail.com]