ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ERIC - English Resources and Intruction Center

ความเป็นมาของการจัดตั้งศูนย์ในประเทศไทย

          ในปี พ . ศ . 2527-2535 กรมสามัญศึกษาได้ดำเนินงานโครงการขยายผลการพัฒนา การสอน ภาษาอังกฤษ ในชื่อภาษาอังกฤษ Project for the Improvement of Secondery English Teaching ซึ่งใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า PISET เพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษา โดยได้รับความร่วมมือช่วยเหลือด้านผู้เชี่ยวชาญอังกฤษ และทุนฝึกอบรมครูจากรัฐบาลสหราชอาณาจักร เป้าหมายหลักของโครงการ คือ จัดตั้งศูนย์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษหรือที่เรียกชื่อว่า “ ศูนย์ ERIC ” (English Resource and instruction Centre) ขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยทยอยจัดตั้ง ทั้งหมด 7 รุ่น จนครบทุกจังหวัด และจัดตั้งเพิ่มอีก 5 ศูนย์ ในปี 2536 ในจังหวัดใหญ่ที่มีโรงเรียน มากกว่า 50 โรงเรียน จนในระยะท้ายสุดก่อนกรมสามัญศึกษาเปลี่ยนมาเป็นสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น มีจำนวนศูนย์ ERIC ในส่วนกลาง 8 ศูนย์ ส่วนภูมิภาค 80 ศูนย์ รวมทั้งสิ้น 88 ศูนย์ทั่วประเทศ การดำเนินงานโครงการแบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะแรก ปี พ . ศ .2527-2532 และขยายต่อระยะที่ 2 อีก 3 ปี ถึงปี พ . ศ .2535 ทั้งนี้เพื่อช่วยสนับสนุน และฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรศูนย์ ERIC ให้มีความมั่นใจและสามารถดำเนินงานต่อไปได้ เมื่อโครงการขยายผลฯ และความร่วมมือช่วยเหลือ จากต่างประเทศ สิ้นสุดลงในปี พ . ศ .2535 โดยหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา เป็นผู้ดูแล ให้ความช่วยเหลือตามความต้องการจำเป็น เพื่อให้เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดมา จนกลายเป็นศูนย์ตัวอย่างในทุกจังหวัด ที่โครงการเงินกู้ธนาคารโลกยึดเป็นแนวทางในการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์ และศูนย์คณิตศาสตร์ในเวลาต่อมา

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC)ขณะดำเนินงานภายใต้สังกัดกรมสามัญศึกษา มีดังนี้

• เพื่อให้เป็นสถานที่ฝึกงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกคนในโรงเรียน

  ในจังหวัด หรือในกลุ่ม โดยมีบุคลากรศูนย์ ERIC เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการและจะประสานกับบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดอบรม

  หลักสูตรเข้ม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง


• เป็นศูนย์วิชาการให้บริการด้านหนังสือ เอกสารและตัวอย่างสื่ออุปกรณ์การสอนภาษาอังกฤษแก่ครูในจังหวัด หรือกลุ่มโรงเรียนเดียวกัน

   รวมทั้งให้คำแนะนำในการติดต่อ แหล่งวิทยาการอื่น ๆ


• เป็นสถานที่จัดประชุมสัมมนาแสดงเอกสารและจัดกิจกรรมด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามควรแก่โอกาส

• เป็นศูนย์ศึกษา ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

• เป็นสถานที่สำหรับนักเรียนเข้ามาฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มเติม นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนตามปกติ

 

บทบาทหน้าที่ใหม่ของศูนย์ ERIC หลังการปรับโครงสร้าง

ศูนย์ ERIC ยังคงมีบทบาทหน้าที่ตามวัตถุประสงค์เดิม 5 ประการดังกล่าวในตอนที่ 1 แต่ต้องขยายการดูแลรับผิดชอบและการให้บริการให้ครอบคลุมครู - อาจารย์และนักเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้

•  เป็นสถานที่ฝึกงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกคนในโรงเรียนใน

   เขตพื้นที่การศึกษา โดยมีบุคลากรศูนย์ ERIC เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ และประสานงานกับบุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

   จัดอบรมหรือพัฒนาครูภาษาอังกฤษ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง


•  เป็นศูนย์วิชาการให้บริการด้านหนังสือ เอกสาร และสื่ออุปกรณ์การสอนภาษาอังกฤษแก่ครูในจังหวัด หรือกลุ่มโรงเรียนเดียวกัน รวมทั้งให้

    คำแนะนำในการติดต่อแหล่งวิทยาการอื่น ๆ


•  เป็นสถานที่จัดประชุมสัมมนา เผยแพร่ สื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และ จัดกิจกรรมด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

    ตามควรแก่โอกาส


•  เป็นศูนย์ศึกษา ค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

•  เป็นที่ตั้งชมรมครูสอนภาษาอังกฤษ จัดตั้งเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อเป็นศูนย์การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอนภาษาอังกฤษในจังหวัด

•  เป็นสถานที่สำหรับนักเรียนเข้ามาฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มเติม นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนตามปกติ

•  เป็นศูนย์บริการให้ยืมหนังสือ และสื่อมัลติมีเดียแก่นักเรียนทั้งในโรงเรียนและในเขตพื้นที่การศึกษา

 

การให้บริการของศูนย์ ERIC

       การให้บริการทางวิชาการของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ มีจุดมุ่งหมายให้บริการตามความต้องการของครูในเขตพื้นที่การศึกษา ก่อนจัดทำโครงการต่างๆ จึงควรมีการสำรวจปัญหาและความต้องการจำเป็น เพื่อเป็นข้อมูลพิจารณาคัดเลือกปัญหา ความต้องการ มาจัดทำโครงการซึ่งกิจกรรมการเรียนการสอนด้านต่างๆ อาจจัดได้ดังนี้

หลักสูตร

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ แยกเป็นช่วงชั้นต่างๆ ทั้ง 4 ช่วงชั้น การจัดกิจกรรมและจัดทำโครงการเกี่ยวกับหลักสูตร

มีแนวทางดังนี้
1. อบรมครูเพื่อชี้แจงการใช้หลักสูตร

2. ประชุมปฏิบติการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเพื่อกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ระดับต่างๆ

3. ประชุมปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้

4. ประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

5. ประชุม สัมมนาเพื่อคัดเลือกหนังสือเรียนและหนังสืออ่านนอกเวลา

 

กิจกรรมการเรียนการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการจัดสภาพการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้

ที่กำหนดไว้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ที่มุ่งให้จัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการการจัดกิจกรรมและจัดทำโครงการเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน มีแนวทางดังนี้

1. การใช้และการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา

2. การสอนเขียนเชิงสร้างสรรค์

3. การพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับใจความ

4. การสอนอ่านอย่างวิจารณญาณ

5. การสอนวรรณกรรมท้องถิ่น

6. จัดสัมมนาสาธิตการสอน

7. จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เช่น ประกวดผลงานของครูและ นักเรียนเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ

 

สื่อการเรียนการสอนที่ควรจัดไว้ในศูนย์ ERIC

•  เครื่องคอมพิวเตอร์

•  หนังสือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและชุดหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

•  หนังสือแบบเรียน หนังสือคู่มือการสอน

•  สื่อประเภทต่างๆ เช่น ของจริง หุ่นจำลอง รูปภาพ แผนภูมิ สไลด์ เทป วีดิทัศน์ บัตรคำ บทเรียนสำเร็จรูป ฯลฯ

•  เครื่องเสียง ได้แก่ เครื่องขยายเสียง ไมโครโฟน เครื่องเล่นเทป โทรทัศน์

•  เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ

•  แผ่นป้ายนิเทศ

•  อุปกรณ์ เช่น สีเมจิก สีเขียนแผ่นใส เครื่องพิมพ์ดีด

•  หนังสือพิมพ์ วารสารต่างๆ

•  หนังสืออ้างอิงประเภทบทเรียน หนังสืออ่านสำหรับการศึกษาค้นคว้า และอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร

 

การวัดประเมินผล

การวัดเป็นการกำหนดตัวเลข เพื่อดูผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนอย่างมีระบบ ส่วนการประเมิน คือ กระบวนการตัดสอนคุณค่าของนักเรียนด้านใดด้านหนึ่ง ตามเกณฑ์มาตรฐานการวัดผล ประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของครู นักเรียน มีแนวทางในการจัด กิจกรรมและโครงการดังนี้

•  วิเคราะห์ข้อสอบ

•  สร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์

•  การจัดทำคลังข้อสอบ

•  อบรมเรื่องระเบียบการวัดและประเมินผลตามหลักสูตร

•  สร้างแบบสอบวัดคุณลักษณะ

•  อบรมความรู้เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง

•  ประชุมจัดทำเกณฑ์และเครื่องมือการวัดและประเมินผลทักษะต่างๆได้แก่ฟัง พูด อ่าน เขียน

•  จัดทำเอกสารประกอบการสอนซ่อมเสริมในจุดประสงค์ที่นักเรียนตกมาก

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
punvudtana
เข้าใช้งานล่าสุด พุธ, 8 เมษายน, 2015 - 14:24
ชื่อ สุธาทิพย์ พันธ์วัฒนะ
ตำแหน่ง ครู
สังกัด องครักษ์
อีเมล์ punvudtana@gmail.com
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดนครนายก
ข่าวจาก องครักษ์
Tags ศูนย์ ERIC, รร.องครักษ์
วันที่ส่งข่าว พ, 14 ส.ค. 2556, 5:18 pm
ส่งข่าวจาก IP
เปิดอ่าน 599 ครั้ง

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

Tags: